Trening Umiejętności Społecznych – kurs online

TERMIN: 13-15.11 2020 r., 20 godzin dydaktycznych
CENA: 500 zł (wliczone materiały szkoleniowe, certyfikat MEN lub -zaświadczenie)
MIEJSCE – wszędzie gdzie jest Internet
INFORMACJA: Agata Musiałkiewicz, tel. 506 081 961/ Marta Kragiel 538 325 395 lub kontakt@powreketrzyn.pl

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów, rodziców którzy pracują z uczniami/ dziećmi przejawiającymi trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym:
• ze spektrum zaburzeń autystycznych,
• z niepełnosprawnością intelektualną,
• zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
• nieśmiałych, wycofanych,
• przejawiających trudności w relacjach z innymi.

Certyfikacja: Dla chętnych jest możliwość zakończenia szkolenia egzaminem pisemnym, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program:
1. Podstawowe informacje (założenia) dotyczące TUS
• cele ogólne i szczegółowe,
• rola terapeutów,
• podstawowe założenia organizacyjne – liczba uczestników, czas trwania,
• przebieg treningu TUS.
• Strukturalizacja i wizualizacja
2. Dobór grupy TUS – główne trudności przejawiane przez dzieci, dostosowanie form terapii
3. Organizacja zajęć TUS
a) Struktura zajęć
b) Umiejętności społeczne ćwiczone podczas TUS (10 podstawowych umiejętności).
c) Metody i narzędzia do pracy z osobą/grupą
d) Określenie systemów motywacyjnych
e) Określenie zasad panujących w grupie – wprowadzanie i egzekwowanie
f) Zasady reagowania w sytuacji występowania zachowań trudnych – Trening pewności siebie jako jedna z form zapobiegania tym zachowaniom.
g) Program zajęć:
• cele,
• umiejętności,
• formy, metody,
• ocena, wnioski i zalecenia do dalszej pracy
h) Współpraca z rodzicami.
4. Kompetencje emocjonalne – schemat zajęć, przykłady ćwiczeń.
5. Kompetencje społeczne – schemat zajęć, przykłady ćwiczeń.
6. Kompetencje komunikacyjne – schemat zajęć, przykłady ćwiczeń.
7. Muzykoterapia i choreoterapia jako metody pracy w TUS.
8. Egzamin

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Uczestnik szkolenia otrzymuje: certyfikat ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN i materiały szkoleniowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego. Na podstawie zgłoszenia na dwa dni przed terminem spotkania potwierdzamy Państwa uczestnictwo w szkoleniu telefonicznie lub mailem i jednocześnie informujemy o dokładnym miejscu szkolenia. Brak kontaktu z naszej strony oznacza, że zgłoszenie od Państwa nie dotarło i nie są Państwo na liście uczestników szkolenia, w takiej sytuacji prosimy o ponowny kontakt telefoniczny.
3. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie mailem nie później niż na 3 dni przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:


1. Uczestnik szkolenia otrzymuje: certyfikat ukończenia szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru MEN i materiały szkoleniowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego.

3. Na podstawie zgłoszenia na dwa dni przed terminem spotkania potwierdzamy Państwa uczestnictwo w szkoleniu telefonicznie lub mailem i jednocześnie informujemy o dokładnym miejscu szkolenia. Brak kontaktu z naszej strony oznacza, że zgłoszenie od Państwa nie dotarło i nie są Państwo na liście uczestników szkolenia, w takiej sytuacji prosimy o ponowny kontakt telefoniczny.

4. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie mailem lub faksem nie później niż na 3 dni przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.