Fakty i mity o opiniach wydawanych przez poradnie

StwierdzenieMit z uzasadnieniem
Bez opinii uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych albo logopedycznych w szkoleNieprawda, przepisy mówią, że: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) § 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) (uchylony); 10) pracownika socjalnego; 11) asystenta rodziny; 12) kuratora sądowego; 13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  
Opinia traci ważność po roku, dwóch latach lub po ukończeniu przez ucznia etapu edukacyjnegoNieprawdanie ma przepisów, które mówią   o okresie obowiązywania opinii – wyjątkiem jest opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacji, która wydawana jest najdłużej na rok szkolny.


Bez opinii nauczyciele nie mogą dostosować wymagań do możliwości i potrzeb ucznia podczas lekcji lub dziecka podczas zajęć w przedszkolu.

Nauczyciele mogą stosować tylko zalecenia zawarte w opinii.
NieprawdaRozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)  § 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły (…) 4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; (…) 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel (…) lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem (…) informuje innych nauczycieli (…) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem Oraz Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373)   –
§ 2. Wymagania edukacyjne (…) dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: (…) 4) który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów (…)  
Tylko poradnia może stwierdzić u ucznia specyficzne trudności w nauce i musi w tym celu wydać opinię – nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia III klasyPrawda Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373)   –
§ 3. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej  

Opracowano na podstawie zestawienia przygotowanego przez

 Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 w Poznaniu.